URIFX

AUCAD: AB=CD

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Khung D1 có thể pullback với pattern AB=CD . Canh H1 vào lệnh.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.