URIFX

AUCAD: AB=CD

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Khung D1 có thể pullback với pattern AB=CD . Canh H1 vào lệnh.
Bình luận: