URIFX

AUDCHF: Đánh lên

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Đánh vùng correction or ít nhất là ending wedge .
Bình luận:
Break
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.