dinhchien

AUDCHF - Mua theo hình Double Bottom

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Buy stop theo hình pattern: Stop loss = đáy 2 - ATR (3)
- Nếu mua ngay thì phải tính stop loss theo hình Double Bottom
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.