Trade5Day

Mua tại những vùng hợp lệ trên H4

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
D1 break trend, hình thành vùng giá mua trên H4
Long bias
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.