URIFX

AUDHKD: Mua pullback

Giá lên
OANDA:AUDHKD   AUD/HKD
Sau cú đi dài, mình hy vọng cặp này sẽ test lại đỉnh.
Expected một correction để buy.
Plan: Mua ngắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.