MyFriendFun

AUDJPY Cơ hội sắp tới chuẩn bị mua

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY Cơ hội sắp tới chuẩn bị mua full magin. chờ khi phá kênh giá nhỏ chúng ta bắt đầu mua lên all in

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.