dinhchien

AUDJPY - UPDATE CHART 8-2018

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
D1: AUDJPY is still at Downtrend
H4 has a Garley' ratios should Sell
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.