OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AJ xuống đến vùng demand màu vàng ở vùng giá 79.8 có thể buy lên và trùng với fibo 50- 61.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.