GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho cặp AUDJPY

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cặp AUDJPY đã bứt phá ra khỏi vùng sideway và chuẩn bị vào trend tăng của nó
Tìm điểm mua quanh vùng 79 - 79.5

mục tiêu lên đến 83.6
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro ki vào lệnh