GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho cặp AUDJPY

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cặp AUDJPY đã bứt phá ra khỏi vùng sideway và chuẩn bị vào trend tăng của nó
Tìm điểm mua quanh vùng 79 - 79.5

mục tiêu lên đến 83.6
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro ki vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.