OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Audjpy giá phá qua kl tăng h4 chờ tesst laị kl tăng h4 này sell về vùng klv dưới. tại klv này xhiện tín hiệu nên đảo chiều, rsi h1 phân kì vào lệnh buy mục tiêu target 88./89/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.