Leadership

Xu hướng giá tăng

Leadership Cập nhật   
FOREXCOM:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đã break và đang tiến về ngưỡng tiếp theo ở mức 74.8 và 76.1
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Giá chạm ngưỡng 74.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.