khoahuynh

08-11-2021: AUDJPY sell on rally

SAXO:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Tháng 11 hằng năm thì AUD thường hay có hiệu suất không tốt lắm. Đây là chu kỳ kinh tế của AUD. Vì thế khi AUDJPY đã break of structure đã tạo ra vùng Supply zone . Vì thế canh sell khi giá quay về test vùng supply zone này.