URIFX

@AUDJPY #Wait for breakout => Buy

Giá lên
URIFX Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nếu tuần sau break channel xuống (màu xám), chờ fullback trong timeframe 15 phút đẻ buy.
Vì trend chính vần là bear nên cẩn trọng chờ break out rõ ràng.
Bình luận:
Đây là lý do chờ break out
Bình luận:
Robot kịp bắt cặp này
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Chờ mua nếu đẹp
Bình luận:
Minh buy 1 lenh
Bình luận:
up up
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.