UnknownUnicorn4813124

Chờ mua lênh AUDJPY

Giá lên
UnknownUnicorn4813124 Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Quan sát khi gia điều chỉnh chạm vùng mua 1 và 2 trên biểu đồ thì vào lệnh Mua lên.
Bình luận:
Giá chạm cả 2 vùng mua. Chúng ta có thể chốt lời tại 81
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.