URIFX

@USDJPY #WaveC => Cơ hội để sell

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cặp này đơn giản là chúng ta thấy giá break xuông vùng correction.
Như vậy, ít nhất chúng ta trade được wave C nếu đây là ABC wave.
Tốt hơn nữa, wave break out xuống channel thì sẽ là một đợt xuống mạnh để tạo thành wave 1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.