ThePhi-FX

AUDJPY - BEARISH FLAG CHART PATTERN

FOREXCOM:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nhận định về cặp AUDJPY:
1. Xu hướng giảm;
2. Hình thành mô hình cờ đuôi nheo giảm giá, chạm đường EMA21;
3. Setup vào lệnh: Vào lệnh trực tiếp vì giá đã phá xuống khỏi mô hình cờ đuôi nheo.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

AUDJPY forecast:
1. Downtrend;
2. Bearish flag chart pattern has formed and AUDJPY has touched EMA21;
3. Setup price action: you can sell immediately because flag chart pattern has formed.
Expect AUDJPY to go down.
Good luck!
T.P.,

Bình luận