ThePhi-FX

AUDJPY - BEARISH FLAG CHART PATTERN

FOREXCOM:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nhận định về cặp AUDJPY:
1. Xu hướng giảm;
2. Hình thành mô hình cờ đuôi nheo giảm giá, chạm đường EMA21;
3. Setup vào lệnh: Vào lệnh trực tiếp vì giá đã phá xuống khỏi mô hình cờ đuôi nheo.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

AUDJPY forecast:
1. Downtrend;
2. Bearish flag chart pattern has formed and AUDJPY has touched EMA21;
3. Setup price action: you can sell immediately because flag chart pattern has formed.
Expect AUDJPY to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.