OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
giá tạo mô hình 2 đỉnh và đã phá qua đường cổ. canh sell tại vùng 0.5 và 0.618. tp1 tại dường trendline trùng với fibo 0.382. tp2 tại 82.000 trùng fibo 0.5%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.