linh.fondex

AUDJPY Testing Hỗ trợ

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đang test qua vùng hỗ trợ 79.50 nơi có khả năng tăng trở lại kháng cự 80.44
Dự báo một đợt tăng tương đối ở vùng hỗ trợ mức 5,3%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.