FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
MN Up trend, D1 break trend, hình thành demand mới.
Mua tất cả vùng hợp lệ
Bình luận: Tăng vị thế Buy ở vùng hợp lệ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.