Orcinus_Trading

DAILY SCALP: AUDJPY

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Sell AUDJPY risk 1%. Giá đã thiết lập đà giảm tốt. Canh bán khối lượng hợp lý.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.