ANHTHAI18

AUDNZD dài hạn - 17/062019

OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Xu hướng dài hạn cho cặp này có thể như vậy