ANHTHAI18

AUDNZD dài hạn - 17/062019

OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Xu hướng dài hạn cho cặp này có thể như vậy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.