dinhchien

AUDNZD - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
- 50% khi dự đoán từ quá khứ.
- Daily: đã cho phép bán.
- H4: đang tạo hình 2 đỉnh.
- H1: divergence đánh xuống theo Daily.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.