ZEROOOO

Phân tích AUDNZD ngày 26/12/2018

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
W1 : xu hướng giảm
D1 : Giá phá vỡ cạnh dưới mô hình tam giác cân
H4 : xuất hiện mô hình tam giác giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.