willfx_vn

AUDNZD - Cơ hội MUA vào

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Dựa vào phân tích topdown . Chúng tôi thấy rằng AUDNZD đang ở thế có cơ hội MUA vào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.