Cafeforex123

Sell stop bên dưới inside bar H4

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Cơ hội sell lần 2; Sell stop bên dưới inside bar H4,