asuss14

Xu hướng ANZD tuần sau

FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Chú ý mây, ngày 18_7 có gấp khúc đi lên, có thể có đỉnh tải điểm này, chờ PA.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.