URIFX

AUDNZD #BestTimeSetup => Mua vào khi đúng thời điểm.

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mình hy vọng giá sẽ giảm 1 đợt nữa để có thể mua vào ở mức giá tốt nhất.

Tips: sử dụng tính năng Alert của TW.

Regards,

URI .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.