MyFriendFun

AUDNZD Canh bán với 2 kịch bản như hình

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD Canh bán với 2 kịch bản như hình.
bán luôn với giá hiện tại hoặc chờ bán khu vực đỉnh.
mỗi người vào lệnh tự cân đối vốn