MyFriendFun

AUDNZD Canh bán với 2 kịch bản như hình

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD Canh bán với 2 kịch bản như hình.
bán luôn với giá hiện tại hoặc chờ bán khu vực đỉnh.
mỗi người vào lệnh tự cân đối vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.