FSFI

AUDNZD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Tiềm Năng!

OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD- đã đi ngang trong 4 tuần.
Tôi tìm kiếm cơ hội bán ngắn hạn.
Tôi cũng không biết thị trường có hoàn thiện điểm D của mô hình Gartley hay không.
Nhưng tôi cần có kế hoạch sẵn để biết mình cần phải làm gì nếu thị trường đi lên đó.
Là nhà giao dịch theo mô hình Gartley và ưa 1 chút mạo hiểm.
Tôi sẽ đặt lệnh Sell limit từ vùng: Fibs mở rộng 1,272 đoạn AB tới Fibs hồi quy 100% đoạn XA ( hay chân X là mức tối đa của tôi).
Vì nếu Giá phá vỡ chân X của mô hình Gartley , đối với tôi mô hình đó đã bị thất bại.
---
Entry Limit: 1.07995.
Stoploss: 1.08265.
Target 1 dự kiến: 1.07707.
Target 2 dự kiến: 1.07516.
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.