QuoctoanFx

AUDNZD: Cơ hội giao dịch hôm nay với AUDNZD

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
#AUDNZD chạm trend tăng giảm dài hạn và cho dấu hiệu điều chỉnh. Đây cũng là cơ hội cho các giao dich bán xuống.
Phương án giao dịch tham khảo:
------
Sell 1.0640
Sl: 1.0700
Tp1: 1.0600
Tp2: 1.0570
Tp3: 1.0530

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.