FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
xu hướng tăng điều chỉnh đã kết thúc
sell tiếp theo khung h1

🔥🔥🔥LÝ DO VÀO LỆNH : https://bit.ly/3EJp8nB
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.