OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
audnzd phân tich xu hươngs giảm dài đã phá
1 laf giá phá trend giảm 2 là giá break lên khỏi kl giảm h4 xh giảm hiện tại là xh hồi, nó sex hồi về đâu
1 là về kl ht tăng khung D 2 là đáy xh giảm trước đó. canh tại hai vùng giá này có tín hiệu vao lệnh buy dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.