GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho AUDNZD

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Cặp AUDNZD có bước tăng khá tốt
Tìm điểm mua ở vùng giá 1.0470 - 1.050
mục tiêu hướng đến 1.0650

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh