GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho AUDNZD

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Cặp AUDNZD có bước tăng khá tốt
Tìm điểm mua ở vùng giá 1.0470 - 1.050
mục tiêu hướng đến 1.0650

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.