tranhoang2th

AUDNZD buy giá hiện tại

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
W,D đã thấy rỏ xu hướng giảm trước đó đã kết thúc
H4 giá đang retest lại vùng HT trước đó.