tranhoang2th

AUDNZD buy giá hiện tại

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
W,D đã thấy rỏ xu hướng giảm trước đó đã kết thúc
H4 giá đang retest lại vùng HT trước đó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.