HungCK

Short AUD/NZD

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
_RSI overbought
_Fibonanci Retracement
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.