URIFX

AUDNZD: có thể mua giá hồi

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
D1: Khó có thể xác định pattern này đi lên hay xuống.
H1: PA ủng hộ 1 bullish ngắn hạn vì:
1. Wave 1/A: PA lên rất tự tin, take ít time hơn.
2. Wave 2/B: Wave có biên độ rộng và bị breakout khỏi Channel khi không tao được đáy mới.
3. Giá 1h và 30m sideway.

Plan: Mua khi giá xuống biên dưới của Sideway.