URIFX

AUDNZD: có thể mua giá hồi

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
D1: Khó có thể xác định pattern này đi lên hay xuống.
H1: PA ủng hộ 1 bullish ngắn hạn vì:
1. Wave 1/A: PA lên rất tự tin, take ít time hơn.
2. Wave 2/B: Wave có biên độ rộng và bị breakout khỏi Channel khi không tao được đáy mới.
3. Giá 1h và 30m sideway.

Plan: Mua khi giá xuống biên dưới của Sideway.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.