maivanhai

audnzd đánh xuống

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Mô hình vai đầu vai đã phá vỡ hiện tại đang trong quá trình hồi. cùng với sự ủng hộ xu hướng ở khung lớn, ưu tiên đánh xuống cặp tiền này trong thời gian tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.