Eagle-Pips

AUD/NZD Sell limit @1.05400

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUD/NZD Sell limit @1.05400
Stop loss @1.06000 (-60 pips)
Take profit @1.04635 (+80 pips)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.