ngobao1975

Xu hướng AN từ 20/5

Giá xuống
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AN đã phá trendline giảm lớn, thị trường đang hình thành sóng hồi về vùng 50-61.8 và cũng test lại trendline tăng. Vẫn còn cơ hội để sell, TP và SL như trên chart.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.