NguyenThang33

Phân tích cặp AUDNZD - SHORT

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá của cặp đang thử nghiệm mức kháng cự tại 1.0876 (61.8% Fibonacci extension , 50% Fibonacci retracement ) Tại đấy, giá có thể đảo chiều và quay về mức hỗ trợ chính của cặp tại 1.0830 (61.8% Fibonacci retracement )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.