I_am_not_robot

Update AUDNZD 9-11-2021

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Hàng ngon nhanh vào để mất vị thế
Sau khi phá trend giảm Daily, AUDNZD điều chỉnh khá lâu. Hiện tại, AUDNZD đang ở vùng support khá tốt để Buy.