I_am_not_robot

Update AUDNZD 9-11-2021

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Hàng ngon nhanh vào để mất vị thế
Sau khi phá trend giảm Daily, AUDNZD điều chỉnh khá lâu. Hiện tại, AUDNZD đang ở vùng support khá tốt để Buy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.