Le_Thanh_Tung

Sell AUDSGD

Giá xuống
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
Như trong hình
xu hướng giảm, xuất hiện nến nhấn chìm
tỉ lệ RR = 1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.