giatran

chiến lược SELL cặp AUD/USD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
sell audusd giá hiện tại, take profit lần lượt 30 50 70 pips.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.