smallturtle

Chờ mua AUD/USD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc giảm giá đã không còn, TT chuyển trạng thái đi ngang ==> Canh mua tại vùng demand, bán tại vùng Supply
- H4: Xuất hiện Demand tiềm năng 0.72280 ==> Chờ mua lên, mục tiêu giá 0.73317
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.