tranhuuthang

AU chờ múc với trend tăng đẹp

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ điều chỉnh vào vùng chiến sự rồi múc nhé ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.