HaiPhong0903

Thêm kèo Sell AUDUSD khung M30

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nguyên tắc :
+ Tỉ lệ R:R tối thiểu để : 1:1
+ Giá nếu gần chạm entry rồi quay đầu thì cắt lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.