OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD buy 0.7110 - 0.7115 sl 0.7095 tp 30pip
Lưu ý: Quản lý vốn, tuân thủ sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.