dinhchien

AUDUSD - Đoán tăng với double Bottom

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: lý thuyết dow cho xu hướng tăng hỗ trợ bởi DinhChienFX signal.
- Daily: kỳ vọng tăng từ sóng 4 lên sóng 5
- H1 vẫn chưa có tín hiệu giảm khung H1