dinhchien

AUDUSD - Đoán tăng với double Bottom

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: lý thuyết dow cho xu hướng tăng hỗ trợ bởi DinhChienFX signal.
- Daily: kỳ vọng tăng từ sóng 4 lên sóng 5
- H1 vẫn chưa có tín hiệu giảm khung H1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.