smallturtle

Tiếp tục chờ mua AUD/USD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: Xu hướng giảm đã bị phá, chuyển trạng thái đi ngang, các vùng giá quan trọng: 0.72544, 0.73720, 0.74558
- Biểu đồ H4: Vùng Demand tiềm năng 0.72544
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.