Forex9999

BUY AUD/USD

Forex9999 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
USD bắt đầu có dấu hiệu chứng
Audusd bắt đầu hình thành mô hình 2 đáy, đã xuất hiện điều chỉnh nên tầm này có thể buy vào được. Dự tuần này sẽ là tuần USD điều chỉnh xuống
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.